خدمات چاپ دیجیتال و افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)7 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر107,000 تومان
 راهنما
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر98,000 تومان
 راهنما
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)6 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر141,000 تومان
 راهنما
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر132,000 تومان
 راهنما
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر123,000 تومان
 راهنما
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)7 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر107,000 تومان
 راهنما
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر98,000 تومان
 راهنما
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)6 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر141,000 تومان
 راهنما
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر132,000 تومان
 راهنما
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر123,000 تومان
 راهنما
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)13 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر251,000 تومان
 راهنما
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)13 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر269,000 تومان
 راهنما
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)7 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر164,000 تومان
 راهنما
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر155,000 تومان
 راهنما
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)7 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر171,000 تومان
 راهنما
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر162,000 تومان
 راهنما
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)7 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر99,000 تومان
 راهنما
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر90,000 تومان
 راهنما
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)7 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر119,000 تومان
 راهنما
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر110,000 تومان
 راهنما
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)7 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر96,000 تومان-
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر87,000 تومان-
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)7 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر114,000 تومان-
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر105,000 تومان-
25کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر200,000 تومان-
26کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر191,000 تومان-
27کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر209,000 تومان-
28کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر200,000 تومان-
29سوسماری یک رو (4.8*8.5)16 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر121,000 تومان-
30سوسماری دو رو (4.8*8.5)16 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر135,000 تومان-
31چرم دو رو (4.8*8.5)21 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر125,000 تومان-
32کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)21 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر134,000 تومان-
33کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)21 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر143,000 تومان-
34سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )16 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر213,000 تومان-
35گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر96,000 تومان-
36گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر121,000 تومان-
37گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)7 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر105,000 تومان-
38گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)7 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر130,000 تومان-
39کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)23 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر312,000 تومان-
40مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)21 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر78,000 تومان-
41مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)21 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر150,000 تومان-
42سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)17 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر295,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)3 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر128,000 تومان-
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر119,000 تومان-
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر110,000 تومان-
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر125,000 تومان-
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر116,000 تومان-
6لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر119,000 تومان-
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر110,000 تومان-
8لیبل فیلتردار (4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر116,000 تومان-
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر125,000 تومان-
10لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)15 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر116,000 تومان-
11لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)15 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر206,000 تومان-
12لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)14 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر231,000 تومان-
13لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)14 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر216,000 تومان-
14لیبل متالایز (4.8*8.5)29 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر756,000 تومان-
15لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر657,000 تومان-
16لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر657,000 تومان-
17لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر657,000 تومان-
18لیبل یووی با نیم تیغ13 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر200,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)16 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر207,000 تومان-
2لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)16 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر256,000 تومان-
3لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)16 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر207,000 تومان-
4لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر290,000 تومان-
5لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)11 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر276,000 تومان-
6لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر513,000 تومان-
7لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر499,000 تومان-
8لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر499,000 تومان-
9لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)16 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر324,000 تومان-
10لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)16 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر400,000 تومان-
11لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)9 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر353,000 تومان-
12لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر339,000 تومان-
13لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)9 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر288,000 تومان-
14لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر272,000 تومان-
15لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)9 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر269,000 تومان-
16لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر254,000 تومان-
17لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر585,000 تومان-
18لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو6.00 * 9.00 سانتی متر585,000 تومان-
19لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)16 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر440,000 تومان-
20لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو6.00 * 9.00 سانتی متر539,000 تومان-
21لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)16 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر440,000 تومان-
22لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)23 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر431,000 تومان-
23لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر521,000 تومان-
24لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)16 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر391,000 تومان-
25لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو6.00 * 9.00 سانتی متر740,000 تومان-
26سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر126,000 تومان-
27سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)11 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر112,000 تومان-
28سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر197,000 تومان-
29سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر182,000 تومان-
30سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)11 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر168,000 تومان-
31سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر126,000 تومان-
32سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)11 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر112,000 تومان-
33سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر197,000 تومان-
34سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر182,000 تومان-
35لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر333,000 تومان-
36سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)11 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر168,000 تومان-
37سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر224,000 تومان-
38سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر456,000 تومان-
39سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر328,000 تومان-
40سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر402,000 تومان-
41سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر598,000 تومان-
42سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر224,000 تومان-
43کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)21 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر164,000 تومان-
44کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر227,000 تومان-
45کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)21 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر175,000 تومان-
46کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)23 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر437,000 تومان-
47کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)21 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر211,000 تومان-
48گلاسه با روکش یووی دو رو دورگرد(9*6)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر168,000 تومان-
49لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر198,000 تومان-
50لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)11 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر184,000 تومان-
51لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر319,000 تومان-
52لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)16 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر319,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)11 روز کارییک رو8.65 * 5.70 سانتی متر479,000 تومان-
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)16 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر481,000 تومان-
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 روز کاریدو رو5.70 * 8.65 سانتی متر546,000 تومان-
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)11 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر510,000 تومان-
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)11 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر818,000 تومان-
6کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)11 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر762,000 تومان-
7کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)11 روز کاریدو رو8.86 * 5.70 سانتی متر1,165,000 تومان-
8کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)11 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر2,121,000 تومان-
9کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)21 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر1,604,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)16 روز کاریدو رو11.20 * 5.50 سانتی متر508,000 تومان-
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)9 روز کاریدو رو11.20 * 5.50 سانتی متر522,000 تومان-
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)21 روز کاریدو رو11.20 * 5.50 سانتی متر879,000 تومان-
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)13 روز کارییک رو5.10 * 9.60 سانتی متر152,000 تومان-
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)13 روز کاریدو رو9.60 * 5.10 سانتی متر179,000 تومان-
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)13 روز کارییک رو9.60 * 5.10 سانتی متر151,000 تومان-
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)13 روز کاریدو رو5.10 * 9.60 سانتی متر180,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر273,000 تومان-
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر545,000 تومان-
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر1,058,000 تومان-
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر721,000 تومان-
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر385,000 تومان-
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر385,000 تومان-
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر721,000 تومان-
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر1,426,000 تومان-
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر938,000 تومان-
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر545,000 تومان-
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر417,000 تومان-
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر529,000 تومان-
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر1,010,000 تومان-
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,891,000 تومان-
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,170,000 تومان-
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر713,000 تومان-
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر488,000 تومان-
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر553,000 تومان-
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر753,000 تومان-
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر1,410,000 تومان-
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,635,000 تومان-
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر2,676,000 تومان-
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر1,010,000 تومان-
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو12.00 * 17.00 سانتی متر641,000 تومان-
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر850,000 تومان-
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر1,234,000 تومان-
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر2,307,000 تومان-
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر4,486,000 تومان-
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر2,452,000 تومان-
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر1,458,000 تومان-
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو12.00 * 17.00 سانتی متر882,000 تومان-
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو10.50 * 14.80 سانتی متر1,234,000 تومان-
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر1,811,000 تومان-
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر3,381,000 تومان-
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر6,497,000 تومان-
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر3,613,000 تومان-
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر2,083,000 تومان-
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)14 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر1,298,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر457,000 تومان-
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر818,000 تومان-
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر1,146,000 تومان-
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم13 روز کارییک رو21.00 * 9.90 سانتی متر521,000 تومان-
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر946,000 تومان-
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر1,338,000 تومان-
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر657,000 تومان-
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر1,122,000 تومان-
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر1,586,000 تومان-
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر882,000 تومان-
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)13 روز کارییک رو21.00 * 9.90 سانتی متر1,586,000 تومان-
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر2,283,000 تومان-
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13 روز کارییک رو21.00 * 9.90 سانتی متر850,000 تومان-
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر1,763,000 تومان-
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر2,403,000 تومان-
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر1,146,000 تومان-
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13 روز کارییک رو9.90 * 21.00 سانتی متر2,323,000 تومان-
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13 روز کارییک رو21.00 * 9.90 سانتی متر3,333,000 تومان-
در حال حاضر هیچ محصولی برای دسته بندی انتخابی ثبت نشده است.
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد فولدر A4 روکش براق12 روز کاریدو رو48.80 * 34.00 سانتی متر5,579,000 تومان-
21000 عدد فولدر A4 روکش مات12 روز کاریدو رو48.80 * 34.00 سانتی متر5,579,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100013 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,219,000 تومان-
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100013 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر931,000 تومان-
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100013 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر467,000 تومان-
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100013 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر611,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)18 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر926,000 تومان-
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)18 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,644,000 تومان-
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)18 روز کارییک رو14.80 * 21.00 سانتی متر463,000 تومان-
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)18 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر823,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر486,000 تومان-
21000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر713,000 تومان-
31000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر243,000 تومان-
41000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر357,000 تومان-
51000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر123,000 تومان-
61000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو12.00 * 17.00 سانتی متر179,000 تومان-
71000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر418,000 تومان-
81000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر594,000 تومان-
91000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر209,000 تومان-
101000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر297,000 تومان-
111000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر105,000 تومان-
121000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو10.50 * 14.80 سانتی متر150,000 تومان-
132000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر778,000 تومان-
142000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,041,000 تومان-
152000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر389,000 تومان-
162000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر521,000 تومان-
172000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر195,000 تومان-
182000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر261,000 تومان-
192000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر672,000 تومان-
202000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر872,000 تومان-
212000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر337,000 تومان-
222000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر436,000 تومان-
232000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو10.50 * 14.80 سانتی متر168,000 تومان-
242000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو13 روز کاریدو رو10.50 * 14.80 سانتی متر218,000 تومان-
255000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,595,000 تومان-
265000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,901,000 تومان-
275000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر798,000 تومان-
285000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر951,000 تومان-
295000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر400,000 تومان-
305000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر476,000 تومان-
315000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,392,000 تومان-
325000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,629,000 تومان-
335000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر697,000 تومان-
345000برگ A5 تحریر80 گرم دورو13 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر816,000 تومان-
355000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو13 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر348,000 تومان-
365000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو13 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر407,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر445,000 تومان-
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو21.00 * 29.70 سانتی متر621,000 تومان-
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر227,000 تومان-
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر315,000 تومان-
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر114,000 تومان-
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر159,000 تومان-
71000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر513,000 تومان-
81000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر740,000 تومان-
91000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر261,000 تومان-
101000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر375,000 تومان-
111000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر132,000 تومان-
121000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو12.00 * 17.00 سانتی متر188,000 تومان-
132000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر708,000 تومان-
142000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو21.00 * 29.70 سانتی متر908,000 تومان-
152000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر364,000 تومان-
162000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر463,000 تومان-
172000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر186,000 تومان-
182000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو10.50 * 14.80 سانتی متر236,000 تومان-
192000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر814,000 تومان-
202000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,077,000 تومان-
212000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر416,000 تومان-
222000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر548,000 تومان-
232000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو12.00 * 17.00 سانتی متر213,000 تومان-
242000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو12.00 * 17.00 سانتی متر279,000 تومان-
255000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر1,437,000 تومان-
265000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو21.00 * 29.70 سانتی متر1,674,000 تومان-
275000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر733,000 تومان-
285000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر852,000 تومان-
295000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو10.50 * 14.80 سانتی متر375,000 تومان-
305000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو10.50 * 14.80 سانتی متر434,000 تومان-
315000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,640,000 تومان-
325000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,946,000 تومان-
335000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر834,000 تومان-
345000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر987,000 تومان-
355000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو12.00 * 17.00 سانتی متر427,000 تومان-
365000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر503,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم11 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,399,000 تومان-
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم11 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,592,000 تومان-
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم11 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر701,000 تومان-
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم11 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر796,000 تومان-
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم11 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر350,000 تومان-
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم11 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر398,000 تومان-
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم11 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,630,000 تومان-
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم11 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,852,000 تومان-
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم11 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,316,000 تومان-
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم11 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,426,000 تومان-
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم11 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر657,000 تومان-
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم11 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر713,000 تومان-
132000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم13 روز کارییک رو19.90 * 9.70 سانتی متر535,000 تومان-
142000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم13 روز کاریدو رو19.90 * 9.70 سانتی متر605,000 تومان-
152000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم13 روز کارییک رو19.90 * 19.40 سانتی متر1,088,000 تومان-
162000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم13 روز کاریدو رو19.90 * 19.40 سانتی متر1,230,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,435,000 تومان-
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم8 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,628,000 تومان-
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر728,000 تومان-
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر823,000 تومان-
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم8 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر368,000 تومان-
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم8 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر416,000 تومان-
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,675,000 تومان-
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم8 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,897,000 تومان-
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,352,000 تومان-
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,462,000 تومان-
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم8 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر684,000 تومان-
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم8 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر740,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر834,000 تومان-
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,079,000 تومان-
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر418,000 تومان-
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر540,000 تومان-
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر209,000 تومان-
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر270,000 تومان-
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر542,000 تومان-
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو29.00 * 20.00 سانتی متر659,000 تومان-
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو14.50 * 20.00 سانتی متر272,000 تومان-
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو14.50 * 20.00 سانتی متر330,000 تومان-
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر135,000 تومان-
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر166,000 تومان-
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,460,000 تومان-
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,745,000 تومان-
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر731,000 تومان-
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر873,000 تومان-
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر366,000 تومان-
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر436,000 تومان-
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر969,000 تومان-
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,102,000 تومان-
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو14.50 * 20.00 سانتی متر485,000 تومان-
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر551,000 تومان-
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر243,000 تومان-
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو14.50 * 10.00 سانتی متر276,000 تومان-
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر3,278,000 تومان-
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر3,618,000 تومان-
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر1,640,000 تومان-
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر1,809,000 تومان-
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر906,000 تومان-
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر819,000 تومان-
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,229,000 تومان-
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو29.00 * 20.00 سانتی متر2,387,000 تومان-
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو14.50 * 20.00 سانتی متر1,115,000 تومان-
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو14.50 * 20.00 سانتی متر1,194,000 تومان-
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو13 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر558,000 تومان-
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو13 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر598,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
12000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,005,000 تومان-
22000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,138,000 تومان-
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو14.50 * 20.00 سانتی متر512,000 تومان-
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر578,000 تومان-
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر261,000 تومان-
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر294,000 تومان-
72000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,496,000 تومان-
82000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,781,000 تومان-
92000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر758,000 تومان-
102000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر900,000 تومان-
112000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر384,000 تومان-
122000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو12.00 * 17.00 سانتی متر454,000 تومان-
135000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,274,000 تومان-
145000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر2,432,000 تومان-
155000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,151,000 تومان-
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,230,000 تومان-
175000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر585,000 تومان-
185000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو14.50 * 10.00 سانتی متر625,000 تومان-
195000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر3,323,000 تومان-
205000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر3,663,000 تومان-
215000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر1,676,000 تومان-
225000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر1,845,000 تومان-
235000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر846,000 تومان-
245000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر933,000 تومان-
251000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر569,000 تومان-
261000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر686,000 تومان-
271000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر290,000 تومان-
281000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر348,000 تومان-
291000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر144,000 تومان-
301000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو14.50 * 10.00 سانتی متر175,000 تومان-
311000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر861,000 تومان-
321000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,106,000 تومان-
331000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر436,000 تومان-
341000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر558,000 تومان-
351000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو8 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر218,000 تومان-
361000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو8 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر279,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر411,000 تومان-
21000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر206,000 تومان-
31000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر103,000 تومان-
42000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر710,000 تومان-
52000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر355,000 تومان-
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر179,000 تومان-
75000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,574,000 تومان-
85000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر787,000 تومان-
95000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم16 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر395,000 تومان-
101000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر533,000 تومان-
111000برگ(A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر267,000 تومان-
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر134,000 تومان-
132000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر850,000 تومان-
142000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر425,000 تومان-
152000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر213,000 تومان-
165000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,739,000 تومان-
175000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر870,000 تومان-
185000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم16 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر436,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر270,000 تومان-
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر393,000 تومان-
31000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر135,000 تومان-
41000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر197,000 تومان-
51000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر69,000 تومان-
61000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر99,000 تومان-
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر423,000 تومان-
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر562,000 تومان-
92000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر213,000 تومان-
102000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر281,000 تومان-
112000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر107,000 تومان-
122000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر141,000 تومان-
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,019,000 تومان-
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر854,000 تومان-
155000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر427,000 تومان-
165000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر510,000 تومان-
175000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو16 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر215,000 تومان-
185000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو16 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر256,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو11 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر319,000 تومان-
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر441,000 تومان-
31000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو11 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر161,000 تومان-
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو14.50 * 20.00 سانتی متر222,000 تومان-
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو11 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر80,000 تومان-
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر110,000 تومان-
72000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو11 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر519,000 تومان-
82000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر659,000 تومان-
92000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو11 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر260,000 تومان-
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر330,000 تومان-
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو11 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر130,000 تومان-
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو14.50 * 10.00 سانتی متر166,000 تومان-
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو11 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر1,095,000 تومان-
145000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,260,000 تومان-
155000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو11 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر548,000 تومان-
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر630,000 تومان-
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو11 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر274,000 تومان-
185000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو11 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر315,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر346,000 تومان-
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر468,000 تومان-
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر179,000 تومان-
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر240,000 تومان-
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر89,000 تومان-
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر119,000 تومان-
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر555,000 تومان-
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو29.00 * 20.00 سانتی متر695,000 تومان-
92000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر287,000 تومان-
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر357,000 تومان-
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر148,000 تومان-
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر184,000 تومان-
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,140,000 تومان-
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو29.00 * 20.00 سانتی متر1,305,000 تومان-
155000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو8 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر584,000 تومان-
165000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 روز کارییک رو10.00 * 14.50 سانتی متر301,000 تومان-
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو10.00 * 14.50 سانتی متر342,000 تومان-
185000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو8 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر666,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو13 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر478,000 تومان-
21000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو13 روز کاریدو رو21.00 * 29.70 سانتی متر678,000 تومان-
31000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو13 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر239,000 تومان-
41000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو13 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر339,000 تومان-
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو13 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر563,000 تومان-
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو13 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر738,000 تومان-
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر300,000 تومان-
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 24.00 سانتی متر388,000 تومان-
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو13 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر144,000 تومان-
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو13 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر199,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو14.80 * 21.00 سانتی متر497,000 تومان-
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر818,000 تومان-
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر1,266,000 تومان-
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,042,000 تومان-
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر545,000 تومان-
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر705,000 تومان-
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,042,000 تومان-
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو29.70 * 42.00 سانتی متر1,699,000 تومان-
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,274,000 تومان-
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر761,000 تومان-
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر601,000 تومان-
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو14.80 * 21.00 سانتی متر938,000 تومان-
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,346,000 تومان-
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر2,243,000 تومان-
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر1,522,000 تومان-
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر1,026,000 تومان-
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر633,000 تومان-
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو10.50 * 14.80 سانتی متر801,000 تومان-
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر1,170,000 تومان-
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر1,795,000 تومان-
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر2,932,000 تومان-
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر2,067,000 تومان-
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر1,298,000 تومان-
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر866,000 تومان-
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر1,218,000 تومان-
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر1,683,000 تومان-
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر2,564,000 تومان-
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر5,047,000 تومان-
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر3,028,000 تومان-
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر1,803,000 تومان-
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو12.00 * 17.00 سانتی متر1,314,000 تومان-
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو10.50 * 14.80 سانتی متر1,683,000 تومان-
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر2,275,000 تومان-
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو21.00 * 29.70 سانتی متر3,845,000 تومان-
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر6,985,000 تومان-
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو24.00 * 34.00 سانتی متر4,310,000 تومان-
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 24.00 سانتی متر2,307,000 تومان-
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)16 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر1,795,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)11 روز کارییک رو59.40 * 44.00 سانتی متر2,783,000 تومان-
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)11 روز کارییک رو59.40 * 44.00 سانتی متر1,912,000 تومان-
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)11 روز کارییک رو59.40 * 44.00 سانتی متر3,753,000 تومان-
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)11 روز کارییک رو59.40 * 44.00 سانتی متر2,783,000 تومان-
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)11 روز کارییک رو59.40 * 44.00 سانتی متر1,912,000 تومان-
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)11 روز کارییک رو59.40 * 44.00 سانتی متر3,753,000 تومان-
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)11 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر3,069,000 تومان-
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)11 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر2,119,000 تومان-
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)11 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر4,040,000 تومان-
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)11 روز کارییک رو69.00 * 49.00 سانتی متر4,040,000 تومان-
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)11 روز کارییک رو69.00 * 49.00 سانتی متر3,069,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)10 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,392,000 تومان-
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)10 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,883,000 تومان-
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)10 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر2,375,000 تومان-
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)10 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر2,943,000 تومان-
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)10 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر2,785,000 تومان-
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)10 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر4,747,000 تومان-
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)10 روز کارییک رو59.00 * 89.00 سانتی متر5,123,000 تومان-
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)10 روز کارییک رو59.00 * 89.00 سانتی متر8,990,000 تومان-
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)10 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر6,192,000 تومان-
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)10 روز کارییک رو69.00 * 98.00 سانتی متر11,128,000 تومان-
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)10 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر3,320,000 تومان-
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)10 روز کارییک رو48.50 * 69.00 سانتی متر5,816,000 تومان-
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)10 روز کارییک رو34.00 * 48.00 سانتی متر1,660,000 تومان-
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)10 روز کارییک رو34.00 * 48.00 سانتی متر2,909,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)10 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر936,000 تومان-
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)10 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,426,000 تومان-
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)10 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,460,000 تومان-
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)10 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر2,031,000 تومان-
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)10 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,872,000 تومان-
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)10 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر2,922,000 تومان-
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)10 روز کارییک رو59.00 * 88.00 سانتی متر3,298,000 تومان-
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)10 روز کارییک رو59.00 * 88.00 سانتی متر5,337,000 تومان-
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)10 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,575,000 تومان-
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)10 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر5,892,000 تومان-
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)10 روز کارییک رو48.50 * 69.00 سانتی متر2,011,000 تومان-
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)10 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر3,199,000 تومان-
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)10 روز کارییک رو34.00 * 48.00 سانتی متر1,005,000 تومان-
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)10 روز کارییک رو34.00 * 48.00 سانتی متر1,599,000 تومان-